Hoofdstuk I: Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur, deelnemers en aansprakelijkheid

Artikel 1

Onder de benaming ‘Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg”, in afkorting IGL genoemd, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, hierna genoemd de vereniging, die beheerst wordt, voor zover er niet wordt afgeweken in onderhavige statuten, door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder aangeduid als het decreet.

Al de Limburgse gemeenten, de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de provincie Limburg, die na behoor­lijke mach­ti­ging deze statu­ten bij­tre­den, wor­den deelnemers.

Artikel 2

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of dit statuut zijn de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

Artikel 4

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Genk, Klotstraat 125.

Naast de maatschappelijke zetel kunnen er één of meer be­drijfszetels worden gevestigd.

Artikel 5

De duur van de vereni­ging, die bij de oprichting op 6 mei 1967 bepaald werd op 30 jaar en die tijdens de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 30 april 1997 ver­lengd werd met een nieuwe ter­mijn van 30 jaar, te reke­nen van­af 6 mei 1997, wordt decretaal gewijzigd in een nieuwe termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2001.

De vereniging mag slechts verbinte­nissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur over­schrijdt, indien deze ver­bintenis­sen kunnen nageleefd worden door haar inkom­sten, reserves, vast be­loofde toe­lagen of vooraf geplaats­te kapitalen.

Artikel 6

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld op de lijst van deelnemers met opgave van hun inbreng, die als bijlage aan deze statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt.

 


Geschrapt door het Ministerieel Besluit van 1 december 2003: Overwegende dat het gewijzigde artikel 1 toelaat dat de statuten afwijken van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; dat het decreet deze mogelijkheid niet voorziet.

Ingevoegd door het Ministerieel Besluit van 1 december 2003: zie toelichting bij het artikel 8 (het gewijzigde artikel 9).