Statuten IGL

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort: IGL

Opdrachthoudende vereniging

3600 Genk, Klotstraat 125

Ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Tongeren

met ondernemingsnummer 201.310.929.

 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

 

Volledig bijgewerkte tekst van de statuten in toepassing van artikel 42 van de wet van 6 maart 1973.

Opgericht overeenkomstig de wet van één maart negentienhonderd tweeëntwintig bij onderhandse akte van zes mei negentienhonderd zevenenzestig, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te Hasselt op zeventien mei negentienhonderd zevenenzestig. De statuten werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van dertien februari negentienhonderd zevenenzestig en werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna onder nummer 1160-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 5 september 2003 tijdens een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 onder het nummer 03100314. Bij besluit van 1 december 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2003, hechtte de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen­heden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken zijn goedkeuring aan deze wijzigingen met uitzondering van de wijziging van het  artikel 1, het artikel 9 en het artikel 25.

 


Opgesteld op basis van de gecoördineerde statuten opgesteld door notaris Nathalie Bovend’aerde naar aanleiding van de statutenwijzigingen door de Algemene Vergadering op 5 september 2003 en het Ministerieel Besluit van 1 december 2003 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen­heden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.