Regelgeving

De werking van IGL wordt beheerst door de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

  1. Het Decreet over het lokaal bestuur: IGL is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de opdrachthoudende verenigingen. Voor een volledige historiek van dit decreet wordt u doorverwezen naar de Vlaamse Codex.
  2. De Statuten van IGL.
  • De oorspronkelijke oprichtingsakte d.d. 6 mei 1967 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vindt u hier.
  • De gecoördineerde statuten na de buitengewone vergadering d.d.23 juni 2022 van de Algemene Vergadering kunt u hier raadplegen. 
  1. Het Organisatie- en beslissingsmodel
  2. De rechtspositieregeling / het arbeidsreglement voor de personeelsleden van IGL is opgesteld per activiteitencentrum:

IGL houdt zich aan de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Lees in dit document meer over hoe je inbreuken bij IGL (Ter Heide en LIVaanhet werk) kan melden.