3. Directeur De Wissel

3.1 Verantwoordelijkheidsgebied

Is eindverantwoordelijk voor het presteren van de totale organisatie: zorg, personeel, financiën, informatica, logistiek, kwaliteit, administratie.

 

3.2  Directe chef:

Bestuurscomité en Raad van bestuur

 

3.3  Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

 • Efficiënt en doelgericht leiding nemen in de onderwijsinstelling. Instaan voor de optimale werking ervan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project, de leerplannen ,het schoolwerkplan.
 • Voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid voor wat betreft het secundair onderwijs.
 • Uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling.
 • De kwaliteit bewaken binnen de onderwijsinstelling.
 • Het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinstelling verhogen.

 

3.4  Taken en wijze van uitvoeren

3.4.1  Beleidsvoorbereiding en advisering

 • beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk verrichten met betrekking tot secundair onderwijs
 • opvolgen, analyseren en signaleren van relevante evoluties die verband houden met het (secundair) onderwijs en/of de werking van de onderwijsinstelling
 • voorbereiden, opmaken en coördineren van beleidsadviezen en beleidsvoorstellen aan het Bestuurscomité op vraag van het beleid of op eigen initiatief
 • opmaken van voorstellen van strategische beleidsnota’s aan gemeenteraad en college
 • de termijnplanning en programmatie met betrekking tot de onderwijsinstelling zowel inhoudelijk als financieel voorbereiden
 • actief en constructief deelnemen aan beleidsvoorbereidend overleg
 • in samenspraak met het beleid constructief als deskundige deelnemen aan de syndicale overleg- en onderhandelingsstructuren Onderwijs
 • op gemotiveerde wijze een oplossing voorstellen voor betwiste en/of complexe dossiers

concreter:

 • aanwending van het lestijd en pakket/lesurenpakket voorbereiden
 • ontwikkelen van het schoolwerkplan
 • op basis van een omgevingsanalyse een aantal lange termijnstrategieën definiëren

 

3.4.2 Planning en Organisatie

 • coördineren van de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling: plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en bijsturing
 • organiseren en coördineren van initiatieven en projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren en dit binnen de toepassing van interne of externe reglementering of wetgeving en met inachtneming van de beschikbare budgetten
 • de doelstellingen van de onderwijsinstelling bewaken, evalueren en actualiseren conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project
 • creatieve en efficiënte oplossingsstrategieën aanbrengen voor structurele problemen
 • planmatig maar flexibel tewerk gaan en hierbij zelf de juiste prioriteiten stellen
 • efficiënte werkmodellen en werkprocedures uitwerken
 • toezien op het welzijn,veilig held en gezondheid op het werk
 • organiseren van interne schoolanalyse/zelfevaluatie om prioriteiten te kunnen bepalen
 • organiseren en plannen van interne en externe overlegmomenten
 • ontwikkelen van lokale samenwerkingsverbanden en coördineren van lokale activiteiten waarvan de onderwijsinstelling/ scholengemeenschap/consortium initiatiefnemer is

concreter:

 • duidelijke richtlijnen geven aan het personeel voor het opstellen van jaarplannen
 • toezien op de uitvoering van de jaarplannen
 • efficiënte en doeltreffende lessenroosters opstellen
 • het lesurenpakket efficiënt en doeltreffend verdelen conform de regelgeving
 • instaan voor efficiënte en doeltreffende klassenverdelingen en leerlingenverdelingen
 • de inschrijvingen efficiënt en doeltreffend plannen
 • in overleg met het personeelsteam de schoolkalender opmaken
 • organiseren en evalueren van diverse schoolprojecten (opendeur, concerten, tentoonstellingen, proclamatie, leerlingenwerving...)
 • een nascholingsplan opstellen, de vormingsnoden verzamelen en nascholing organiseren
 • evaluatiefiches en rapporten controleren
 • evacuatieoefeningen organiseren
 • toezicht en rijen organiseren
 • vervoer voor klasgebonden extra-murosactiviteiten organiseren
 • in samenspraak met de gemeentelijke diensten uitbreiding, onderhoud en/of herstelling van de infrastructuur plannen
 • een adequaat veiligheidsbeleid voeren

 

3.4.3  Leiding geven aan het personeelsteam

 • uitvoeren van het personeelsbeleid van de onderwijsinstelling onder de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht / schoolbestuur / centrumbestuur en met inachtneming van de beschikbare budgetten, de bestaande regelgeving en de lokale beleidsbeslissingen
 • efficiënt en doelgericht leiden, motiveren en bijsturen van de personeelsleden van de onderwijsinstelling, zowel in teamverband als individueel en dit in alle vestigingsplaatsen / lesplaatsen
 • op een objectieve, eenvormige en menselijke wijze als eerste evaluator fungeren voor de personeelsleden van de onderwijsinstelling volgens de algemene afspraken vastgelegd door de inrichtende macht / schoolbestuur / centrumbestuur en binnen de bepalingen hieromtrent opgenomen in de regelgeving
 • het personeelsteam stimuleren om vernieuwing door te voeren en hun competenties op peil te houden
 • een goede samenwerking binnen het personeelsteam bevorderen
 • conflicten en klachten binnen het personeelsteam behandelen op regelmatige basis lesbezoeken brengen
 • een gepast onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden voeren
 • indien mogelijk de onderwijsinstelling organiseren rekening houdend met de interesses en kwaliteiten van de personeelsleden
 • efficiënt en gestructureerd overleg organiseren inzake werkplanning en organisatie binnen de onderwijsinstelling (personeelsvergaderingen, coördinatievergaderingen, vakvergaderingen, kernteam,filiaalvergaderingen, secretariaatsvergaderingen,...)

concreter:

 • nieuwe kandidaat-personeelsleden contacteren
 • sollicitatiegesprekken voeren
 • regelmatig feedback geven aan de personeelsleden
 • functioneringsgesprekken voeren
 • (evaluatiegesprekken voeren)
 • jaarplannen, lesvoorbereidingen en klasagenda’s beoordelen

 

3.4.4 Financieel en administratief beheer

 • een financieel behoefteplan opmaken
 • begrotingsvoorstellen opmaken, bespreken en motiveren
 • opvolgen, bewaken en respecteren van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein
 • zorg dragen voor een adequate financiële administratie
 • helpen bij het plaatsen en opvolgen van bestellingen
 • een adequaat aankoopbeleid voeren voor boeken, partituren, instrumenten, materialen en grondstoffen
 • met leveranciers onderhandelen in verband met aankopen
 • financiële verrichtingen uitvoeren waarvoor volmacht vanwege de ontvanger werd toegekend
 • toezien op een correcte uitvoering van de administratie die verband houdt met de onderwijsinstelling
 • de nodige maatregelen nemen met het oog op een efficiënt en ordelijk schoolarchief en klassement binnen de onderwijsinstelling

 

3.4.5 Leerlingenbegeleiding / cursistenbegeleiding

 • de leerlingenbegeleiding organiseren en opvolgen
 • zorg dragen voor een aangenaam leef- en leerklimaat
 • een termijnvisie met betrekking tot leerlingenbegeleiding ontwikkelen
 • opmerkzaam zijn voor en reageren op ongewoon gedrag van leerlingen
 • zorg dragen voor en onderhouden van goede omgangsvormen met de leerlingen

 

3.4.6 Communicatie en vertegenwoordiging

zowel intern als extern als aanspreekpunt van de onderwijsinstelling fungeren

zorgen voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op de te bereiken doelstellingen en dit met:

 • het personeelsteam van de onderwijsinstelling
 • de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken
 • de gemeentelijke diensten
 • leerlingen en ouders
 • het CLB
 • de scholengemeenschap! het consortium

instaan voor en toezien op een goede communicatie en samenwerking met leerlingen, ouders, de scholengemeenschap/het consortium en CLB (bvb. organiseren van oudercontacten, infoavonden op klasniveau en op niveau van de onderwijsinstelling, deelnemen aan activiteiten georganiseerd door het oudercomité,deelnemen aan het directeurenoverleg van de scholengemeenschap,...)

constructief deelnemen en erkennen van de schoolraad/ het medezeggenschapscollege en er een goede communicatie en relatie mee onderhouden

informatie uitwisselen met en uitbouwen en onderhouden van goede contacten met ‘externe’ personen, organisaties en besturen (waaronder culturele verenigingen, ministerie van onderwijs en vorming, inspectie, OVSG, samenwerkingspartners, politie, brandweer, gezondheidscentra, CLB, socio-cuIturele organisaties, gemeentebesturen van filialen,...) en hierbij de belangen van de onderwijsinstelling en het bestuur loyaal behartigen

deelnemen aan samenwerkingsverbanden conform de beleidsbeslissingen

vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling in intern en extern overleg en structuren (commissies, adviesraden, werkgroepen, projectgroepen,

scholengemeenschap,consortium) en fungeren als gespreksleider en informant

in samenspraak met de bevoegde beleidsverantwoordelijken de doelstellingen, het beleid en de diensten van de onderwijsinstelling uitdragen en daartoe een actief publiciteitsbeleid voeren, contacten met de pers onderhouden en voorlichting, lezingen,... houden

indien nodig problemen met ouders bespreken en samen naar oplossingen zoeken

discreet met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens omgaan

correcte en respectvolle omgangsvormen hanteren

een consequente houding aannemen en hier naar handelen

defecten, tekorten en structurele problemen inventariseren, signaleren en indien mogelijk zelf oplossen

SO:

 • lagere scholen uitnodigen, ze bezoeken en informatie bezorgen
 • contacten onderhouden met bedrijfswereld

 

3.5  Instellingsgebonden opdrachten en de wijze van uitvoeren

 • coördineren en actief meewerken aan schoolgebonden activiteiten, inclusief voorbereiding, uitvoering en nazorg
 • klasoverstijgende extra-muros activiteiten mee helpen organiseren en coördineren
 • organiseren, coördineren en actief meewerken aan activiteiten die door de onderwijsinstelling worden georganiseerd of waarbij ze betrokken is
 • een positief leer- en leefklimaat in de onderwijsinstelling creëren en stimuleren in overeenstemming met het pedagogisch project / artistiek pedagogisch project / agogisch project
 • het schoolreglement correct naleven en laten naleven
 • het arbeidsreglement correct naleven en laten naleven
 • het nascholingsplan correct naleven en laten naleven

 

3.6  Rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing

 • op de hoogte blijven van relevante veranderingen in wetgeving
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het Vlaams onderwijsbeleid
 • doornemen van relevante literatuur
 • bijwonen van relevante studiedagen
 • de artistieke, didactische, pedagogische, vaktechnische en organisatorische competenties in  het kader van deze functiebeschrijving op peil houden
 • recente pedagogische ontwikkelingen opvolgen
 • reflecteren over het eigen professioneel functioneren en waar nodig bijsturen