3. Gemeenschappelijk karakter

3.1. Bilaterale doorsneden

Hier situeren zich de specifieke samenwerkingsverbanden tussen de activiteitencentra met het oog op het beter (efficiënter, goedkoper, etc...) organiseren van hun respectievelijke particuliere doelstellingen. Ze kunnen ad hoc in het leven worden geroepen en projectmatig worden opgezet of duurzaam en structureel worden ingebed in de totale organisatie. Belangrijk is dat ze gekend zijn en een transparante regeling hebben.

Modus vivendum

Dit is het verhaal van de shared services of gedeelde dienstverlening. Het voorwerp van deze shared services zijn één of meer (deel)aspecten van de diverse beleidsdomeinen: bv. AZERTiE besteedt een gedeelte van het sociaal secretariaat uit aan Ter Heide.

 

3.2. Doorsnede van de drie instellingen: DW/TH/AZ

Deze doorsnede maakt de essentie uit van voorliggend B&O model, met name wat bindt de drie activiteitencentra? Wat is er essentieel gemeenschappelijk aan de drie activiteitencentra (ook eventuele toekomstige activiteitencentra)?

We maken een onderscheid tussen (1) het inhoudelijk gegeven en (2) een reeks van formaliteiten die voortvloeien uit het gegeven van de specifieke rechtspersoon die IGL is (wettelijke opdrachten).

3.2.1. Inhoudelijk

Wat is er essentieel gemeenschappelijk tussen de huidige drie activiteitencentra? Niet hun kerndoelstelling maar de IGL-doelstelling, met name de uitbouw van de zorg van personen met een handicap in Limburg.

Deze IGL - doelstelling draagt een geweldig potentieel in zich, een dynamiek die het autonome activiteitencentrum- gebeuren overstijgt. Dit is dus de toegevoegde waarde die de drie activiteitencentra t.a.v. hun deelnemers dienen te realiseren.

3.2.2. Formaliteiten eigen aan de rechtspersoon

Wat is er nog gemeenschappelijk aan alle (i.c. drie) activiteitencentra die het middel zijn om het statutair vastgelegde doel te realiseren?

Als specifieke rechtspersoon staat IGL voor:

•    Een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincie waarbij de wettelijke plichtplegingen worden geregeld in het decreet van 6 juli 2001;

•    Een publiekrechtelijke rechtspersoon met de kenmerken van een lokale overheid;

•    Onderworpen aan de boekhoudwetgeving van vennootschappen (CVBA) met richtlijnen van de overheid;

•    Een administratief en geldelijk statuut met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur;

•    Verplichte verslaggeving in gemeenteraden en provincieraad

•    Zesjaarlijkse evaluatie door de deelnemers

•    Etc.. (cfr decreet van juli 2001)

Deze specifieke opdrachten worden uitgevoerd binnen IGL als opdrachthoudende vereniging.

In tegenstelling tot de dienstverlenende vereniging is er een beheersoverdracht die statutair is vastgelegd. Dit betekent dat de leden (lees gemeenten en provincie) afstand doen van het recht zelfstandig de opdrachten uit te voeren. De leden vertrouwen dit immers toe aan het samenwerkingsverband.
Deze bijzondere opdracht van IGL is vermeldenswaard, omdat het een bijzondere verantwoordelijkheid schept t.a.v. de leden en omgekeerd.