Hoofdstuk I: Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur, deelnemers en aansprakelijkheid

Artikel 1

Onder de benaming ‘Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg”, in afkorting IGL genoemd, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, hierna genoemd de vereniging, die beheerst wordt door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, verder aangeduid als het decreet.

Al de Limburgse gemeenten en de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die na behoor­lijke mach­ti­ging deze statu­ten bij­tre­den, wor­den deelnemers.

Artikel 2

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of dit statuut zijn de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Artikel 3

§1. De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

§2. De vereniging beheert de volgende instellingen:

  • LIVaanhetwerk is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst met een dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidshandicap en bij uitbreiding alle werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Deze dienstverlening omvat onder andere een opleidings- en plaatsingsaanbod, met daarin job-hunting, opleiding in het centrum, oriënterende stage, gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming en jobcoaching.

LIVaanhetwerk biedt ook aan de werkzoekende met een arbeidshandicap een kosteloos en integraal traject aan gericht op duurzame tewerkstelling en/of gericht op het behoud ervan. Deze kosteloze dienstverlening wordt aangeboden op de locatie Boddenveldweg 11 te 3520 Zonhoven. Op gemotiveerde aanvraag van de cliënt kan de dienstverlening ook gebeuren bij haar/hem thuis of in een satellietkantoor in de buurt van de cliënt.

  • Ter Heide is een vergunde zorgaanbieder binnen de regelgeving van het VAPH en richt zich in het bijzonder op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en complexe meervoudige beperkingen.

Artikel 4

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Genk, Klotstraat 125.

Naast de maatschappelijke zetel kunnen er één of meer be­drijfszetels worden gevestigd.

Artikel 5

De duur van de vereniging, die bij de oprichting op 6 mei 1967 bepaald werd op 30 jaar en die tijdens de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 30 april 1997 verlengd werd met een nieuwe termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf 6 mei 1997, maar decretaal gewijzigd in een nieuwe termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2001, wordt verlengd voor een nieuwe termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2019.

De vereniging mag slechts verbinte­nissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur over­schrijdt, indien deze ver­bintenis­sen kunnen nageleefd worden door haar inkom­sten, reserves, vast be­loofde toe­lagen of vooraf geplaats­te kapitalen.

Artikel 6

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld op de lijst van deelnemers met opgave van hun inbreng, die als bijlage aan deze statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt.