I. Inleiding

In uitvoering van de besluitvorming van het Bestuurscomité van 16/10/09 en 17/11/09 en in antwoord op bestaande vragen vanuit verschillende invalshoeken, is het voorliggende Beslissings- en Organisatiemodel – verder genaamd B&O model - tot stand gekomen.

Deze blauwdruk van het nieuwe B&O model is het resultaat van een integrale consensus tussen de secretaris van het algemeen secretariaat IGL, de algemeen directeur Ter Heide, de directeur De Wissel en de directeur AZERTiE. Tevens werd het bevestigd door de statutaire bestuursorganen, het Bestuurscomité en de Raad van bestuur.

Het voorliggend B&O model is gestoeld op een doordachte visie met ambitieuze doelstellingen. Het garandeert een sterke werkingsautonomie van de drie instellingen zodat zij in hun werking nog beter de focus kunnen leggen op het realiseren van hun kernopdracht. Dit was een belangrijk uitgangspunt.

In de zoektocht naar de grenzen van de werkingsautonomie van elke instelling binnen IGL als juridische rechtspersoon, werden bepaalde fundamentele gemeenschappelijke plichtplegingen vastgesteld. Het bewustzijn groeide dat ook een onderlinge afhankelijkheid noodzakelijk was voor de dagelijkse werking van de drie instellingen binnen IGL.

Nog belangrijker in dit reflectieproces was de ontdekking van een gemeenschappelijke doelstelling die alle instellingen bindt aan de IGL.

Om geen verwarring te veroorzaken bij het begrijpen van de context werd ook geopteerd om de drie entiteiten Ter Heide, De Wissel en AZERTiE, binnen de juridische context van IGL, niet langer als instelling te omschrijven, maar wel als activiteitencentrum.

Paradoxaal genoeg kon in de loop van dit proces worden vastgesteld dat in het streven naar werkingsautonomie een heel sterke dynamiek ontstond om samen gestalte te geven aan een sterker IGL, zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor de werkingsautonomie van elk activiteitencentrum.

Ontegensprekelijk staat vast dat 2010 een belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis van IGL. Het veranderingsproces is aan zijn synthese toe.