Statuten IGL

IGL

Opdrachthoudende vereniging

te 3600 Genk, Klotstraat 125

 

Ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Tongeren met ondernemingsnummer 0201.310.929.

 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Opgericht in overeenstemming met de wet van één maart negentienhonderd tweeëntwintig bij onderhandse akte van zes mei negentienhonderd zevenenzestig, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te Hasselt op zeventien mei negentienhonderd zevenenzestig. De statuten werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van dertien februari negentienhonderd zevenenzestig en werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna onder nummer 1160-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 23 juni 2022 tijdens een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering.

Bij besluit van 28 september 2022 hechtte de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de heer Bart Somers, zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.

Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 17 oktober 2022.