Statuten IGL

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort: IGL

Opdrachthoudende vereniging

3600 Genk, Klotstraat 125

Ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Tongeren

met ondernemingsnummer 201.310.929.

 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Opgericht in overeenstemming met de wet van één maart negentienhonderd tweeëntwintig bij onderhandse akte van zes mei negentienhonderd zevenenzestig, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te Hasselt op zeventien mei negentienhonderd zevenenzestig. De statuten werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van dertien februari negentienhonderd zevenenzestig en werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna onder nummer 1160-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 25 september 2019 tijdens een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering. Bij besluit van 18 december 2019 hechtte de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.